Kunststofkozijnen
C. Graafland b.v. in
Bergschenhoek
Ontvang gratis en vrijblijvend informatie en aanbiedingen van kunststofkozijn leveranciers in uw omgeving en bespaar! U bent niet verplicht één van de aanbiedingen te accepteren. U zit nergens aan vast.
De aanbiedingen zijn veelal extra scherp geprijsd, uniek en scherper dan direct bij de kunststofkozijnenleverancier en installateur. U ontvangt eenmalig een email.

C. Graafland b.v.
Weg en Land 11
2661 DC Bergschenhoek

tel: (0)10 5113221

Extra informatie

Maatwerk is ons handelsmerk   
U herkent onze pro­jecten aan een exclusieve uit­stral­ing en de ver­w­erk­ing van eersteklas mate­ri­alen. Boven­dien kunt u reke­nen op vak­man­schap en duurzame kwaliteit. Hebt u het over aan­nemers­bedrijf Graafland? Dan treft u bin­nen en buiten de regio Lansinger­land vele mensen die bek­end zijn met onze goede naam. 
 
Daar­naast draait het bij elk project om maatwerk in samen­spraak met u, onze opdracht­gever. Voor par­ti­c­ulieren realis­eren wij onder andere koz­i­j­nen, uit­bouwen, dakkapellen, interieurbe­tim­merin­gen. En voor onderne­mers kunt u denken aan winkelver­bouwing en –inricht­ing, waaron­der unieke interieurbe­tim­merin­gen en pro­ject­matig onder­houd. 
 
Wat u ook wenst, wij kunnen het maken 
 
Schakelt u ons in voor bijvoorbeeld het restaureren van een oud pand, dan maken wij onderdelen als daklijsten, balkonhekken en kozijnen zelf in onze moderne werkplaats. Houtwerk wordt gespoten in onze spuiterij. 
 
Gemeenten en woningbouwverenigingen betrekken ons vanwege dit specialisme geregeld bij projecten, zoals het vervaardigen van aangepaste inrichtingen voor minder validen en het opknappen van buitenruimten. 
 
Kortom, zoekt u een veelzijdige aannemer die kwaliteit biedt van ontwerp tot oplevering? Een aannemer die qua prijs concurrerend is in alle soorten werkzaamheden en die uw wensen centraal stelt. Neem dan contact met ons op. Tijdens een vrijblijvend bezoek voorzien we u van advies en stellen daarna desgewenst een offerte voor u op. 
 
Kwaliteit door vakmanschap 
 
Alle onderde­len van een project, van ontwerp tot uitvo­er­ing, kun­nen wij op maat voor u ontwikke­len. Hier­bij gebruiken we duurzame mate­ri­alen die we bew­erken in onze werk­plaats en spui­terij. Zo nodig kun­nen wij voor uw project ook de ben­odigde bouwver­gun­nin­gen verzorgen. 
 
Een ent­hou­si­ast team, bestaande uit vak­mensen met meer dan 40 jaar ervar­ing, draagt zorg voor de real­isatie. Hier­door kri­j­gen onze pro­jecten een herken­bare exclusieve uit­stral­ing van uit­zon­der­lijk vak­w­erk. Tal van tevre­den opdracht­gev­ers klop­pen dan ook steeds weer bij ons aan. 
 
Schakelt u ons in voor bijvoor­beeld het restau­r­eren van een oud pand, dan maken wij onderde­len als dak­li­jsten, balkon­hekken en koz­i­j­nen zelf in onze mod­erne werk­plaats. Koz­i­j­nen wor­den vol­gens KOMO-profilering gemaakt en houtwerk wordt gespoten in onze spuiterij. 
 
Kor­tom, zoekt u een veelz­i­jdige aan­nemer die kwaliteit biedt van ontwerp tot oplev­er­ing? Een aan­nemer die qua prijs con­cur­rerend is in alle soorten werkza­amhe­den en die uw wensen cen­traal stelt. Neem dan con­tact met ons op. Tij­dens een vri­jbli­jvend bezoek voorzien we u van advies en stellen daarna des­gewenst een offerte voor u op.